Terasa

 • Horná terasa
  Horná terasa

  Horná terasa

 • Horná terasa
  Horná terasa

  Horná terasa

 • Terasa
  Terasa

  Terasa

 • Záhradná akcia
  Záhradná akcia

  Záhradná akcia

 • časť dolnej terasy pri ihrisku
  časť dolnej terasy pri ihrisku
 • Záhradná slávnosť
  Záhradná slávnosť
 • Horná terasa
  Horná terasa
 • Nočný pohľad na terasu
  Nočný pohľad na terasu