Všeobecné obchodné podmienky Hotela Lipa

Ubytovanie klientov (ďalej len „Klient“) v prevádzke Hotel Lipa Bojnice ***, so sídlom Sládkovičova 20, Bojnice, ktorý prevádzkujú spoločnosti pod obchodným menom  HOTEL LIPA TARČÍK s.r.o., IČO: 51067854,  HOTEL LIPA BOJNICE s.r.o., IČO: 48174548,  Anton Tarčík – HOTEL LIPA, IČO: 17945020 a  Andrea Kubovičová – HOTEL LIPA, IČO: 34340505 (ďalej len „Hotel“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

 

 1. Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme hotelových izieb na ubytovanie, zmluvy o prenájme konferenčných a banketových miestností a miestnosti Hotela ako aj pre ďalšie pre Klienta a Hotelom vykonávané služby.
 2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Klienta a Hotelom, pričom závisí od vôle Hotela, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“). Klient si môže rezervovať ubytovanie telefonicky, e- mailom, prostredníctvom vyplneného rezervačného formuláru na stránke Hotela, osobne na recepcii hotela alebo prostredníctvom rezervačných portálov,  s ktorými ubytovacie zariadenie spolupracuje.
 3. Pre rezervácie uskutočnené prostredníctvom rezervačných portálov platia podmienky konkrétnych rezervačných portálov.
 4. Hotel ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je Klient povinný predložiť pracovníkovi Hotela identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii Hotela úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 5. Zmluvnými stranami sú na strane Hotela  spoločnosti HOTEL LIPA TARČÍK s.r.o.,  HOTEL LIPA BOJNICE s.r.o., Anton Tarčík – HOTEL LIPA alebo Andrea Kubovičová – HOTEL LIPA so sídlom Sládkovičova 20, 972 01 Bojnice  a na strane Klienta  fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Hotelu spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa Hotelu nepreukáže, že záväzky preberá Klient.
 6. Hotel poskytuje Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.
 7. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od rezervácie.
 8. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Klient má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hod. Klient je povinný v deň svojho odchodu uvoľniť a izbu hotelu odovzdať do 10:00 hod. V prípade oneskoreného vypratania izby Klientom  je Klientovi účtovaný poplatok za neskorý odchod podľa platného hotelového cenníka, ktorý sa nachádza na recepcii Hotela ako aj na webovej stránke Hotela Lipa Bojnice. Rezerváciu na izbu, do ktorej sa Klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod. dňa príjazdu a súčasne nebol dohodnutý neskorší príchod, môže Hotel zrušiť.
 9. Klient je povinný za poskytnuté služby Hotelom zaplatiť Hotelu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Hotela nachádzajúcom sa na recepcii Hotela alebo na webovej stránke Hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky poskytnuté Hotelom voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Klientom. Klient je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť Hotelu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby. Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 200,- EUR je Klient povinný na vyzvanie pracovníkov Hotela cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
 10. Hotel je oprávnený požadovať od Klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Hotel záväzná až dňom úhrady zálohovej platby, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Hotel oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 12. Platba kreditnou alebo platobnou  kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Hotelom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej alebo platobnej karty Klienta prípadné rozdiely alebo škody, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto je Hotel Klienta povinný informovať.
 13. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Klienta podľa ustanovení 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 14. Hotel nie je zodpovedný za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v Hoteli sú uskladňované po dobu max.1 mesiaca. Zabudnuté veci Hotel pošle Klientovi len v prípade požiadania a dohody na dobierku (klient platí poštovné).
 15. Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo Hotela.
 16. V izbe ani v priestoroch Hotela nesmie Klient bez súhlasu pracovníka Hotela premiestňovať ani posúvať zariadenia a robiť úpravy.
 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné  ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých, nosiť v priestoroch Hotela zbraň a  strelivo.
 18. V čase od 22:00 hod. do 07:00 hod. je Klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Ak hosť poruší zákaz fajčenia, alebo inak poruší hotelový poriadok resp. VOP , hotel má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 50,- EUR za pobytový deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia a pod.
 20. Hotel nepovoľuje vstup a ubytovanie zvierat v Hoteli.
 21. Za škody spôsobené na zariadení Hotela zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku Hotela, je Klient povinný uhradiť Hotelu náhradu vzniknutej škody v deň skončenia pobytu.
 22. Pokiaľ sa nedohodne inak sú storno poplatky nasledovné:
 • 15 dní pred nástupom sa účtuje 50% storno poplatok zo zálohy  – vracia sa 50% zálohy
 • 14-6 dní pred nástupom sa účtuje 75% storno poplatok zo zálohy  – vracia sa 25% zálohy
 • 5 dní a menej sa účtuje 100% storno poplatok zo zálohy.

Storno podmienky sú súčasťou Ubytovacieho poriadku a reklamačného poriadku pre HOTEL LIPA***, Sládkovičova 20, 972 01 BOJNICE, ktorý sa nachádza na recepcii Hotela.

 1. Pokiaľ medzi Hotelom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Hotelu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči Hotelu nevyužije.
 2. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 3. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, ak Klient hrubo poruší svoje povinností, má Hotel právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.
 4. Tieto VOP sú platné od 01.06.2018.
 5. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb Hotela sú spoločnosti  pod obchodným menom  HOTEL LIPA TARČÍK s.r.o., IČO: 51067854,  HOTEL LIPA BOJNICE s.r.o., IČO: 48174548,  Anton Tarčík – HOTEL LIPA, IČO: 17945020 a  Andrea Kubovičová – HOTEL LIPA, IČO: 34340505 a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na recepcii a  na webovej stránke Hotela Lipa Bojnice.

 

 

 

V Bojniciach, 01.06.2018                                                                    Anton Tarčík

                                                                                                Majiteľ Hotela Lipa Bojnice