Ochrana osobných údajov

Povinné informácie pre dotknuté osoby

 

Spracúvanie osobných údajov vykonávame podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 1. Prevádzkovateľ spracovania Vašich osobných údajov:

 

HOTEL LIPA TARČÍK s.r.o.

Sládkovičova 20,

Bojnice 972 01

IČO: 51 067 854

Email: recepcia@hotel-lipa-bojnice.sk

 

 1. Účel spracovania Vašich osobných údajov:

 

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je naplnenie zmluvy, resp. objednávky prípadne inej právnej skutočnosti.

 

 1. Právny základ spracovania Vašich osobných údajov:

 

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je zákon, zmluva a súhlas. Bez Vášho súhlasu môžeme spracovávať osobné údaje len na základe povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo na základe plnenia zmluvy (napr. zmluva o poskytnutí ubytovania).

 

 1. Doba uchovania osobných údajov:

 

Osobné údaje uchovávame tak dlho ako nám to určuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie niektorých ďalších osobných údajov, boli ste informovaní na akú dlhú dobu udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov aj o možnosti ako súhlas odvolať.

 

 1. Okruh príjemcov:

 

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou tých, u ktorých nám to prikazuje zákon (napr. orgány činné v trestnom konaní). Vaše osobné údaje môžu byť spracované našimi zmluvnými sprostredkovateľmi za účelom naplnenia zmluvných alebo zákonných nárokov. Na ochranu osobných údajov u sprostredkovateľov kladieme rovnaké nároky ako kladieme na nás.

 

 1. Profilovanie a automatické rozhodovanie

 

Naša spoločnosť neuskutočňuje profilovanie ani automatické rozhodovanie.

 

 1. Prenos do tretích krajín

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva

 

 1. Práva dotknutých osôb

 

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov